Provozní řád AURELIE centra

1) Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem AURELIE centra. Zakoupením jednorázového vstupu, permanentky (kreditu), nebo služby potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

2) Každý klient je povinen se při vstupu prokázat platnou permanentkou (kartou s kredity), nebo si zakoupit lekci či službu jednorázově. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách  http://www.aurelie-centrum.cz/index.html nebo v tištěné podobě v centru. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor AURELIE centra a využívání jeho zařízení či služeb.

3) AURELIE centrum je otevřené dle aktuálně platného rozpisu lekcí a podle objednávek služeb, jenž je umístěn na webových stránkách www.aurelie-centrum.cz, nebo který naleznete v tištěné podobě v centru. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách.

4) Účast na jógové lekci je možné rezervovat prostřednictvím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách AURELIE centra. K využívání této služby se přihlaste svými přihlašovacími údaji a zadejte heslo. Klientská data jsou Provozovatelem zpracovávána výhradně za účelem vedení databáze klientů AURELIE centra, řídí se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2015. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje klient na dobu neurčitou. Odvolání tohoto souhlasu je možné zaslat e-mailovou cestou na adresu zlatuseheskova@aurelie-centrum.cz nebo předáním písemné žádosti osobně pracovníkovi recepce. Na kontaktní e-mail mohou být zasílány také marketingové materiály vztahující se k aktivitám AURELIE centra (dále jen centrum).

5) Na služby se předem objednejte přes emailové stránky zlatuseheskova@aurelie-centrum.cz, přes rezervační stránky: www.aurelie-centrum.cz, nebo přímo na recepci centra. Je nutné se předem objednat na každou lekci, seminář, terapii, poradenství aj. (dále jen služby). Objednací časy jsou orientační. Klienty prosíme o pochopení v případě zpoždění. Pokud se nemůžete dostavit v objednacím termínu, zrušte rezervaci přes rezervační systém, nebo nám zavolejte.

6) ZRUŠENÍ LEKCÍ, KURZŮ, WORKSHOPŮ A SLUŽEB
STORNO PODMÍNKY se od typu akce liší. Pokud se klient nedostaví na rezervovanou otevřenou lekci včas, anebo nedojde k jejímu včasnému zrušení (24 hodin před jejím začátkem) v on-line rezervačním systému, studio si nárokuje náhradu ve výši 100% z ceny lekce. Pokud není uvedeno jinak, u kurzu a workshopu je záloha (50%) zálohou nevratnou. Pokud se klient na zvolený kurz/workshop nemůže dostavit a řádně se včas neomluví (t.j. 10 dní dopředu před začátkem kurzu) je nevratná celá částka a centrum má právo vymáhat doplatek finální částky. Své místo však lze převést na jinou osobou.

Přihlášením na lekci, terapii, kurz, workshop aj. službu v rezervačním systému souhlasí klient se storno podmínkami.

8) Po vstupu do centra je každý klient povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném, a to v prostorách v blízkosti recepce. Klienti si mohou své oblečení uložit do šatní skříně. Klíč od šatní skříně obdrží klient po zaplacení vstupu na recepci oproti záloze ve výši 100 Kč nebo oproti kartě na cvičení.

9) Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku a vrátit klíč obsluze recepce. Po dobu své návštěvy v centru je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 200 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Pro cenné věci je možné použít trezor na recepci centra. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

10) Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do sálů je povolen pouze bez obuvi a vhodném sportovním oblečení. Při provozování příslušné činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory a nosit potraviny a pití do sálů. Do objektu je zakázán přístup osobám opilým nebo podnapilým a osobám pod vlivem drog.
11) Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí.

12) Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. AURELIE centrum nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů. Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora, nebo obsluhy centra vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

13) Základní lékárnička první pomoci je na recepci centra.

14) Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

15) Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách centra. V prostorách centra je zakázáno: kouřit; požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky. V prostorách centra je dovoleno konzumovat pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech.

16) Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

Tísňové telefonní linky:
telefonní číslo 150 HASIČI Hasičský záchranný sbor ČR
Pomoc zdravotnické záchranné služby: 155 ZÁCHRANKA
158 POLICIE Policie České republiky, 156 Městská (obecní) policie, 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Provozní řád AURELIE centra, Praha, Dne 1.2.2018

Kontaktní a odpovědná osoba: Mgr. Zlatuše Hésková, zlatuseheskova@aurelie-centrum.cz